เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสายตาของจีน
และตะวันตก =
Southeast Asia in the Eyes of China and the West

โดย วินัย พงศ์ศรีเพียร หัวหน้าโครงการ 
   

959 อ887 2557

พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต

โดย ไชยันต์ ไชยพร บรรณาธิการ
 
320.9593 พ685 2561

ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ =
Reflections on makers of
Southeast Asian history

โดย วินัย พงศ์ศรีเพียร หัวหน้าโครงการ

959 ย178 2557

     
     

ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ

โดย สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

320.6 ส854ป 2562

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย

โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ

320.9593 อ131 2562

ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง 

โดย วรวิทย์ เจริญเลิศ

330.1 ว341 2562

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช 

กองอำนวยการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช

171/1  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 02-534-3693

 

facebook_page_plugin