โครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ

ณ พื้นที่สนามบินมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี