วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ

 ข้อกำหนดในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ

Journal
ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนายเรืออากาศ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ

RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • พลอากาศโท พัทธนันท์  นุชพงษ์..........................................................................ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ.............................................................................รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี ศ.พิชาญ พิชัยณรงค์.........................................................................รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ........................................................................เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี ผศ.ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย.................................................................ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 ที่ปรึกษา พลอากาศตรี ศ.ดร.พิชาญ พิชัยณรงค์....................................................................โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
               นาวาอากาศเอก ศ. พิทักษ์ คูณขุนทด....................................................................โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช          

 บรรณาธิการ  นาวาอากาศเอกหญิง รศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี...............................................โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองบรรณาธิการ

 1. น.ท.ผศ.สุมิตร สุวรรณ                        ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
 2. น.ท.หญิง ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง        ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 3. รศ.สุณี โชติดิลก                               ม.ราชภัฏพระนคร
 4. ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร                       ม.รังสิต
 5. รศ.โยธิน แสวงดี                               ม.มหิดล
 6. ศ.ไชยา วงษ์กระจ่าง                         ข้าราชการบำนาญ
 7. ดร.พูลทรัพย์ ศรีครินทร์                     สถาบันปัญญาภิวัฒน์
 8. Mrs. Lucy Srisuphapreda              รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์
 9. น.อ.ผศ.ตระการ ก้าวกสิกรรม             โรงเรียนนายเรืออากาศ
 10. น.อ.หญิง รศ.ดร.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช   โรงเรียนนายเรืออากาศ
 11. น.อ.หญิง ดร.ฉายศรี ฉายากุล            โรงเรียนนายเรืออากาศ
 12. น.ต.หญิง เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์              โรงเรียนนายเรืออากาศ
 13. น.ต.หญิง ศรีวรรณ อุดมโภชน์            โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าแก่ผู้ที่สนใจ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าผลงานด้านการวิจัย
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
  ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ขอบเขต

 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายเรืออากาศจัดทำขึ้น
 ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยส่งในรูปแบบบทความ ซึ่งบทความทุกเรื่อง
 จะต้องผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ ผลการ
 ประเมินเห็นชอบให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 จาก 3 คน โดยบทความจะต้องเป็น
 ผลงานที่ใหม่และไม่มีการคัดลอกผลงานจากผู้อื่น มีกำหนดออกปีละ อย่างน้อย 1 ฉบับ กำหนดออกช่วงเดือนธันวาคม

สถานที่ติดต่อ

 โรงเรียนนายเรืออากาศ
 171/1 ถนนพหลโยธิน คลองถนน สายไหม กทม 10220
 โทรศัพท์ 0-25345690

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Website: http://www.nkrafa.ac.th/

 

 

 

 

Cover of วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 3 / 1
Hits: 16115
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

 2 / 1
Hits: 7695
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

 3 / 1
Year: 2558
Hits: 11596
Date insert: Thursday, 25 February 2016
Cover of วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

 2 / 1
Year: 2559
Hits: 6227
Date insert: Wednesday, 22 February 2017
Cover of วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

 2 / 1
Year: 2560
Hits: 7050
Date insert: Wednesday, 07 February 2018