วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ (วารสารสำหรับด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม)

icon update 1 ข้อกำหนดในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนายเรืออากาศ

    ข้อกำหนดในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ

NKRAFA Journal of Science and Technology

กองบรรณาธิการได้กำหนดรูปแบบ ข้อกำหนดในการส่งบทความเพื่อพิจารณาดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ประเภทของงานที่รับพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ จะต้องเป็นงานที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่ โดยแบ่งประเภทของงานออกเป็น 2 ประเภท คือ  บทความวิจัย
  (Research Articles) และบทความวิชาการ (Academic Articles)
 2. การเขียนบทความและการเตรียมต้นฉบับ ดูตัวอย่างได้ที่เวปไซต์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช http://www.nkrafa.ac.th เข้าไปที่ วารสารวิชาการ รร.นนก.
  หรือ 
  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/index
  1. สามารถเขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ โดยมีบทคัดย่อทั้งสองภาษา เป็นภาษาวิชาการที่ถูกต้อง และยึดหลักการใช้คำศัพท์ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน
  2. ต้นฉบับต้องพิมพ์แบบหน้าเดียวลงบนกระดาษขาว A4 แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ (ยกเว้นชื่อเรื่อง บทคัดย่อ        Abstract (ไทย  อังกฤษ)  พิมพ์เต็มความกว้างของหน้ากระดาษ เว้นขอบด้านบน 2.6 ซ.ม.หรือ 1.02 นิ้ว และขอบด้านล่าง 2.3 ซม.หรือ 0.91 นิ้ว  ขอบด้านซ้าย  3.0 ซม. หรือ 1.18 นิ้ว  และขอบด้านขวา  2.1 ซม. หรือ 0.83 นิ้ว ใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana new ทั้งหมด และพิมพ์ห่างบรรทัดเดียว โดยบทความแต่ละเรื่องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้  
   1. ชื่อเรื่องบทความ
   2. ชื่อผู้เขียน

               อักษรตัวหนาขนาด  15    บรรทัดต่อมาให้ระบุรายละเอียดของต้นสังกัดและที่อยู่ของผู้เขียน

               และ E-mail  ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 14 ไว้กลางหน้า

 1. บทคัดย่อ
 2. คำสำคัญ
 3. เนื้อความ
 1. ความสำคัญของปัญหา

จากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ........................................................................................

          ประกอบด้วย

1.1 เครื่องมือ

       เครื่องมือที่ใช้ในที่นี้ ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................

 1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ประโยชน์  นิยามศัพท์ กรอบแนวคิด สมมติฐาน  ระเบียบวิธีวิจัย                      ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  กิตติกรรมประกาศ   (แหล่งเงินทุนที่ได้รับ) เอกสารอ้างอิง
  1.  บทความวิชาการ (Academic Articles) ประกอบด้วย บทนำ   เนื้อความ   ซึ่งประกอบไปด้วย การทบทวนทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ  บทสรุป  กิตติกรรมประกาศ (แหล่งเงินทุนที่ได้รับ)  เอกสารอ้างอิง
 2. รูป  ตาราง(Figure, Table) ให้แสดงหลังข้อมูลที่กล่าวถึง หรือ จบหัวข้อนั้น ๆ และสามารถวางรูปหรือตารางที่มีขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ 2 คอลัมน์ได้ ให้ระบุหมายเลขลำดับของรูป ตาราง  ในบทความด้วยตัวอักษรปกติขนาด 14 โดย
  1. รูป ใช้คำว่า รูปที่ X มีข้อความสั้น ๆ ประกอบ วางด้านล่างของรูป จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
  2. ตาราง ใช้คำว่า ตาราง ที่ X มีข้อความสั้น ๆ ประกอบ วางด้านบนของตาราง จัดชิดขอบซ้ายของกระดาษ
 3. การเขียนเอกสารในเนื้อหา  ให้ใช้ระบบหมายเลข (Number System) ตามลำดับการอ้างอิงก่อนหลัง โดยให้ใส่เลขในวงเล็บ [  ] ท้ายข้อความอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ และนำตัวเลขอ้างอิง มาเขียนรายละเอียดในหัวข้อเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างเช่น

....อนุรักษ์ โชติดิลก (2560: 50-62) และบุญชม ศรีสะอาด (2561: 20-24) ได้ทำการศึกษาการวิเคราะห์ข้อสอบอัตตนัย พบว่า ..................  [1],[2]

การเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA

     3.1 การอ้างอิงจากหนังสือทั่วไป

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์(พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง[1] สุพักตร์ พิบูลย์. (2547). กลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: จตุพร

                     ดีไซน์.

              [2] Gilbert,A., & Gnglir, J. (1982). Cities Proverty and Development Urbanization in the Third

World. London: Oxford University Press.

     3.2 การอ้างอิงจากวารสารในวารสาร

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่):/เลขหน้า.

         ตัวอย่าง [3] อนุรักษ์ โชติดิลก. (2559). ตัวแบบการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสมในสถานการณ์วิกฤติ. วารสารสถาบัน

                             วิชาการป้องกันประเทศ,  7(1): 31-37.

                        [4]Doloi, H., Sawhney, A., & Iyer, K.C. (2012). Structural equation model for investigating factors                 affecting   delay in Indian construction projects. Construction Management and Economics, 30: 869-884.

3.3 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(ชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อสถาบันการศึกษา).

[5]  นรีรัตน์ บุตรบุญปั้น. (2555).ระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักศึกษาสถาบัน

       การพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย                           

       ศรีนครินทรวิโรฒ).

[6] Nickel, D.W. (2005). The Relationship between IT-Business Alignment and Organizational Culture:

      An Exploratory Study. (Doctoral Dissertation, University of Memphis).

3.4 การอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์

รูปแบบ ชื่อผู้สัมภาษณ์./(วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์)./ตำแหน่ง(ถ้ามี)./สัมภาษณ์.

[7] ชวน  หลีกภัย. (19 พฤษภาคม 2541).  นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ์.

[8] Ross, R.  (1980,  May 5).  Associate Director,  Cornell University Libraries.  Interview.

3.5 การอ้างอิงจากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ. สืบค้น วัน เดือน ปี,/จาก http://www.xxxxxxx

[9] อนุรักษ์ โชติดิลก. (2559). ตัวแบบการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสมในสถานการณ์วิกฤติ. สืบค้น 2 สิงหาคม

      2561, จาก https://www.tci-thaijo.org

[10] CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden. Retrived on July 10, 2011, from

       http://www.cnn.com

3.6 การอ้างอิงจากเอกสารการประชุมวิชาการที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม (Conference paper)

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ หรือ ชื่อเรื่องของบท./ใน หรือ In  ชื่อบรรณาธิการ(บ.ก./หรือ Ed. หรือ  

              Eds.),/ชื่อการประชุม(เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

[11] ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัดตารางการผลิตแบบ

        พหุเกณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ

        ครั้งที่ 5(45-47). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

[12] Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B. & Fackler, K. (2010). Lignocellulosic Structural Changes  

        After Physico-Chemical Pretreatment Monitored by Near Infrared Spectroscopy. In Saranwong, S.,

  Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, p.,(Eds.), Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the

 14th International Conference(193-198). West Sussex, UK: IMP.

         หมายเหตุ : แหล่งอ้างอิงควรเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

                            บทความภาษาอังกฤษที่มีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและใช้วงเล็บว่า (in Thai)

                            เช่น Office of Industrial Economics, Ministry of Industry. (2016). Strategic Plan for Industry Development 4.0 (2017-2026). Retrieved on October 3, 2017, from http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments.pdf. (in Thai)

 1. การพิจารณาและประเมินผลบทความ บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณาและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย          2  ท่าน เป็นการประเมินแบบสองทาง (Double-Blind Review) กล่าวคือ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ และจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความทราบ  และการรับลงตีพิมพ์บทความนั้นต้องผ่านการประเมินให้ผ่านอย่างน้อย  2 ท่านขึ้นไป จึงลงตีพิมพ์ได้ โดยให้ผู้ส่งบทความติดตามสถานะทางช่องทาง Online ที่ส่งบทความ
 2. บทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ จะต้องเป็นบทความที่ไม่ลอกเลียนบทความอื่น หรือ ลอกเลียนบทความของตนเองที่เคยตีพิมพ์ไว้แล้ว และเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ซึ่งลิขสิทธิ์ของบทความต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ห้ามนำข้อความไปพิมพ์ซ้ำ เว้นเสียแต่ว่าได้ระบุการอ้างอิง

https://www.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/index

 

Page 2

Page 3

Page 4

 

Journal

ส่งบทความ Online

Journal

 บทความที่ผ่านการประเมินและรอตีพิมพ์

  (ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 ปี 2561)

 

 

cover2

Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 2 / 1
Year: 2548
Hits: 12605
Date insert: Tuesday, 23 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

 2 / 1
Year: 2549
Hits: 11311
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

 2 / 1
Year: 2550
Hits: 5414
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

 2 / 1
Year: 2551
Hits: 7261
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

 2 / 1
Year: 2552
Hits: 5575
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6

 2 / 1
Year: 2553
Hits: 6347
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7

 2 / 1
Year: 2554
Hits: 5297
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

 2 / 1
Year: 2555
Hits: 6031
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9

 2 / 1
Year: 2556
Hits: 6074
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

 2 / 1
Year: 2557
Hits: 11814
Date insert: Wednesday, 24 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 11

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 11

 3 / 1
Year: 2558
Hits: 11515
Date insert: Thursday, 25 February 2016
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12

 3 / 1
Year: 2559
Hits: 8793
Date insert: Friday, 17 February 2017
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13

 2 / 1
Year: 2560
Hits: 6876
Date insert: Thursday, 04 January 2018
Cover of วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 14 ฉบับที่ 14

วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 14 ฉบับที่ 14

 5 / 1
Year: 2560
Hits: 289
Date insert: Tuesday, 18 December 2018